รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

 

             รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ประจำปีการศึกษา  2555   ของโรงเรียนสีตบุตรบำรุง   เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 )   พ.ศ.  2545  มาตรา  48   รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  37  กำหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบและมีคุณภาพตามมาตรฐาน    การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ฉบับนี้จึงได้ดำเนินการเพื่อจัดนำเสนอให้ต้นสังกัดได้รับทราบผลการพัฒนาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว  และจะนำรายงานพัฒนาคุณภาพฉบับนี้เผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

            ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นอย่างดี  หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป

                                                                                                                     

                                                                                                                     นางผุสดี       แจ้งวันสุข

                                                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดของการพัฒนาและการประเมินตนเองของโรงเรียน