คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ พิสิษฐเกษม
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน เนติโสภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิศาล ภัทรธรรมมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้อำนวยการ และ เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมภพ จิตรสอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง