กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกมลวรรณ สีมาพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรรฐมนต์ แสงทอง

นายวิษณุ คุณะนาม