ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นายวงศ์เจริญ ยงสุขสิน

นางสาวสุนันทา แซ่แต้

Mr.Loo Heng

Miss Sariya Limboonsong

Mr. Sutthikiat Piromthai

Miss Lin Shan ya

Mrs.Jin Xiao qin

Mrs.Yang Dong Min

Mrs.Li Qiong

Miss Zhang Ke

นางสาวนภาพร พุตกรณ์