กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นายอนุเทพ มาตย์นอก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง

นางสาววิไลรักษ์ สุขสุวรรณ

Mrs.Jasmin Rosario

นายกัณฐกร สินเภตรา