ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววิไลรักษ์ สุขสุวรรณ

นายเสนีย์ เชื้อบุญทรง

MissJasmin Rosario

Ms.Anna Lezhnina