กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวภัทรชนก เอกกีรติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทิพวรรณ แดงสุวรรณ

นายอานนท์ มะโนเมือง

นายสมเจตน์ ประนอมเกียรติ์