กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุกานดา วันภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรอุมา ศรีสังข์

นายกัมพล จักรนารายณ์