คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ดร.สมภพ จิตรสอาด
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

Mrs.Difei Tong
กรรมการที่ปรึกษา

นางสาวจินตนา ปาลจันทร
กรรมการที่ปรึกษา