ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุวรรณา อุ่นม่วง
งานอนามัยโรงเรียน