คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภัทรชนก เอกกีรติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัคณา วชิรภูชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตรลดา สงวนธิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสินีนาฎ ศุภเลิศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเบญญา ประภารสุต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรรฐมนต์ แสงทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิไลรักษ์ สุขสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุกานดา วันภักดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายภคนันท์ ภูไวย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุวรรณา เชื้อบุญทรง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐธิดา งามประไพพรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2