ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนิดาภา ธนะปลื้ม

นางสาวธมลวรรณ คำนาดี