กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสิทธิ์สีนี อินทร์ไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวีรยุทธ์ วงษ์ทอง