กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกานดา วันภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพูลทรัพย์ คนขยัน

นางสาวอาริยา สีมาพล

นางวรรฐมนต์ แสงทอง

นายภาสกร นุ่มโสภา