กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา งามประไพพรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัคณา วชิรภูชัย

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

นางสาวชุติมา สาเจริญ