ฝ่ายบริหารงานการเงินและบุคคล

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและบุคคล

นางสาวนาตยา ผิวแดง
งานธุรการและการเงิน

นางอรวรรณ ดุสิตสุนทรกุล
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน