ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป