ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวทิพวรรณ แดงสุวรรณ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวุฒิกร ชัยศักดานุกูล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวพณฌกร ขันทรี
งานแนะแนว

นายอานนท์ มะโนเมือง