ฝ่ายวิชาการ

นายภคนันท์ ภูไวย์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายกัณฐกร สินเภตรา
ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารงานวิชาการ แผนกประถมและมัธยม

นางวาสนา ศรีแสง
ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารงานวิชาการ แผนกปฐมวัย

นางสาววรรณี สุทธิทรงธรรม
งานทะเบียนและประวัตินักเรียน