กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตรลดา สงวนธิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายภคนันท์ ภูไวย์

นางสาวเบญญา ประภารสุต

นายตรี อิงคุทานนท์