คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุ่งอรุณ คำบุดดา

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวน้ำฝน พุ่มมาลี

นางสาวภิรัตน์ รัตนชู

นางสาวชมพูนุช งามวิริยะพงศ์

นางสาวปาหนัน โอตเกต

นางอรนลิน ภักดีวรกิจสกุล

นางกมลรัตน์ วิภาสกรกิจ