คณะผู้บริหาร

นางอรวรรณ พิสิษฐเกษม
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.อำพร อัศวโรจนกุลชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
ผู้จัดการ

นายสัญชัย เศรษฐ์วรกิจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ห้องCEC

นางวาสนา ศรีแสง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป