คณะผู้บริหาร

นางอรวรรณ พิสิษฐเกษม
ผู้รับใบอนุญาต

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ
ผู้จัดการ

นายภคนันท์ ภูไวย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและบุคคล

นายจักรพงษ์ นาคประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวาสนา ศรีแสง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการแผนกปฐมวัย

นายกัณฐกร สินเภตรา
ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารงานวิชาการ แผนกประถมและมัธยม

นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสิ่งแวดล้อม