คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
1.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.งานพัฒนาหลักสูตรและนิเทศการจัดการเรียนรู้
3.งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.งานวัดผลประเมินผลและทะเบียนนักเรียน
6.งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
7.งานโสตทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้
8.งานนักเรียน
9.งานศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี
10.งานวางแผนอัตรากำลังและจัดการเรียนการสอน
11.งานกำกับและดูแลนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
13.งานประจำชั้นและธรุการชั้นเรียน