วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

2560-2563 学年时代中学办学宗旨
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนปี 2560 -2563

 

时代中学旨在培养高素质人才。  教导学生热爱祖国;
培养学生汉语及英语的交流能力;灌输先进科学知识;
养成爱护环境与自然能源的习惯;坚持自给自足的人生理念。

 

                โรงเรียนสีตบุตรบำรุง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข พัฒนาการเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาษาจีน  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชิวิต

 

 

时代中学中文部汉语教学宗旨
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน )

 
时代中学中文部汉语教学旨在让学生能将所学汉语知识应用于日常生活,使其成为重要的交流工具之一。
 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน )  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น