วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วิสัยทัศน์ (Vision)

                มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

                          เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ