วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

วิสัยทัศน์

การเรียนรู้ศิลปะ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ   การคิดที่เป็นเหตุผลถึงวิธีการทางศิลปะ  ความเป็นมาของรูปแบบ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรากฐานทางวัฒนธรรม  ฝึกการเรียนรู้   การสังเกต  เห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว  พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  มีทักษะส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  ช่วยเสริมความรู้  ความเข้าใจให้เห็นมุมมองของชีวิต

คุณภาพของผู้เรียน

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้ว  ผู้เรียนจะมีสภาพจิตใจที่งดงาม  มีสุนทรียภาพ  มีรสนิยม  รักความสวยงาม  รักความเป็นระเบียบ  มีการรับรู้อย่างพินิจพิเคราะห์  เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะ  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ  สามารถค้นพบศักยภาพความสนใจของตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์      มีความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้  และแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน  มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สามารถ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข