วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.       วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.       พันธกิจ

 1.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

 2.พัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.นำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

 4.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนเข้ารับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

 

3.       คุณภาพผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. ผู้เรียนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ผู้เรียนวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในชีวิตประจำวัน

4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรมในการทำงาน และสามารถพึ่งตนเองได้

5. ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจชองตนเอง