วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

วิสัยทัศน์การเรียนการสอนภาษาไทย

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนและภาคภูมิใจภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติของตน  โดยการใช้ทักษะทั้ง    คือ  ฟัง  พูด  อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพของผู้เรียน

คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทย  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

๑.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งฟัง  พูด  อ่านและเขียน

๒.  เกิดความรักความหวงแหนในภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติของตน

๓.  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

๔.  มีนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นการพัฒนาความคิดที่ดีต่อไป

๕.  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามขึ้นในตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีตลอดไป