ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา และปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เดือนพฤษภาคม 2566
จ.15 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
พ.17 หยุดเนื่องในวันพืชมงคล
พ.17 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ครั้งที่ 3
อา.21 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
จ.22
- นักเรียนระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.31 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน 2566
ศ.2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ส.3 เริ่มกิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566)
จ.5 หยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ศ.9 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4, ม.1
ส.10 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 2
จ.12 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4, ม.1
พฤ.15 พิธีไหว้ครู
ส.17 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 3
พ.21
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3)          
ครั้งที่ 1 (ผู้ปกครองจิตอาสามาเล่านิทาน และทำกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน)
ส.24 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 4
จ.26 -กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่
-กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม และอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศ.30 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เดือนกรกฎาคม 2566
ส.1 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 5
จ.3 - ศ.7 การสอบวัดผลการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้น
ส. 8 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 6
จ.10-ศ.14 กิจกรรมสัปดาห์รักษ์โลก ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3)
พ.12 - ศ.14 นักเรียนชั้นป.4-ม.6 เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
เดือนกรกฎาคม 2566
พฤ.13
เชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (จุฬาลงกรณ์) มาให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยห่างไกลโรค และผู้ปกครองเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ส.15 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 7
จ.17 - ศ.21 การสอบวัดผลครั้งที่ 1/2566 และการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2566
ส.22 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 8
พฤ.27
- พิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พฤ.27 - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ศ.28 – จ.31 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดือนสิงหาคม 2566
อ.1 - พ.2 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
พฤ.3 มาเรียนตามปกติ
ส.5 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 9
ศ.11
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ส.12 – จ.14 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ.15 มาเรียนตามปกติ
อ.15 กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ)
พ.16 กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ)
พฤ.17 กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ)
ส.19 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 10
ศ.25
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3)
ครั้งที่ 2 (ผู้ปกครองจิตอาสามาเล่านิทาน และทำกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน)
ส.26 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 11
เดือนกันยายน 2566
ส.2 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 12
จ. 4 - ศ.8 การวัดผลการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้น
พ.6 ทัศนศึกษาเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 (พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ)
พฤ.7 ทัศนศึกษาอนุบาล 2 (พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ)
ศ.8 ทัศนศึกษาอนุบาล 3 (พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ)
พฤ.7 พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 102 ปี
ส.9 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 13
ส.16 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 14
ศ.22 กิจกรรมแสดงผลงาน และการแสดงความสามารถบนเวที นักเรียนระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3)
เดือนกันยายน 2566
ส.23 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 15
จ.25 , พ.27 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566
อ.26 , พฤ.28 นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบวัดผลครั้งที่ 2/2566
ศ.29 นักเรียนแผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
ศ.29
นักเรียนแผนกห้องเรียนพิเศษ CEC ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรม CEC Fieldtrip @ Bangyai English Village Nonthaburi
ส.30
กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 16 (ครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2566)
สิ้นสุดกิจกรรมคาบเรียนเสริมทักษะวันเสาร์
เดือนตุลาคม 2566
จ.2 - พฤ.5 ประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ และทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ศ.6 กิจกรรมสานสายใยในครอบครัว แผนกปฐมวัย
ส.7 นักเรียนแผนกปฐมวัย ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
จ.9 - ศ20 รับฝากเลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3) รวม 10 วัน
อ.24 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกระดับชั้น
อ.24 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
อ.24 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. ชำระเงินลงทะเบียน และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
อ.31 ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่งานทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผล
เดือนพฤศจิกายน 2566
ศ.3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ส.4 เริ่มกิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2566)
จ.6 ทัศนศึกษา ม.1-3 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ค่ายทหารบางเขน)
อ.7 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
ส.11 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 2
จ.13-ศ.17 ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เสริมประสบการณ์
อ.14 ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ส.18 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 3
ศ.24 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ส.25 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 4
จ.27 กิจกรรมวันลอยกระทง
เดือนธันวาคม 2566
ส.2 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 5
จ.4
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
เดือนธันวาคม 2566
อ.5 หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ส.9 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 6
จ.11 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
อ.12 - ศ.22
SB International Week 2023
- การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ส.16 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 7
จ.18 - ศ.22 การวัดผลการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้น
ส.23 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 8
จ.25
- กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- กิจกรรมเปิดบ้านสีตบุตรฯ
อ.26 - อา.31  นักเรียนหยุดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เดือนมกราคม 2567
จ.1 หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
อ.2 มาเรียนตามปกติ
ส.6 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 9
จ.8 - ศ.12 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ส.13 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 10
จ.15
-พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครูแห่งชาติ
-กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
อ.16 หยุดเนื่องในวันครูแห่งชาติ
พ.17 นักเรียนมาเรียนตามปกติ
ส.20 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 11
จ.22 - ศ.26 สัปดาห์การประกวด และแข่งขันทักษะทางวิชาการแผนกปฐมวัย (เตรียมอนุบาล-อ.3)
จ.22 - ศ.26 การสอบวัดผลการศึกษาครั้งที่ 3/2566 และการสอบวัดการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2/2566
ส 27 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 12
พ.31 ม.ค. – ศ2 ก.พ
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ป.4-ม.3
***แผนกปฐมวัย และระดับชั้นป.1-ป.3 และ ม.5-ม.6 เรียนตามปกติ***
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ส.3 - กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 13
พ.8 - อา.11 หยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
จ.12 เริ่มรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567
จ.12-ศ.16
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แผนกห้องเรียนพิเศษ CEC     
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR
พฤ.15 – ศ.16 กิจกรรม Day Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ส.17 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 14
ส.24 กิจกรรมเฉลิมฉลองโรงเรียนครบรอบ 103 ปี “ราตรีสีตบุตรสัมพันธ์”
ส.24 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 15
จ.26 , พ.28 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2566
อ.27 , พฤ.29 นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา 2566
จ.26 ก.พ. - ศ.1 มี.ค. ประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ และทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย
เดือนมีนาคม 2567
ศ.1 พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
ส.2 นักเรียนแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
ส.2 กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ ครั้งที่ 16 (ครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2566)
จ.4 - ศ.8 นักเรียนแผนกปฐมวัยมาเรียนตามปกติ
ศ.8 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
ส.9 นักเรียนแผนกปฐมวัย ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
จ.11 เริ่มรับฝากเลี้ยงนักเรียนแผนกปฐมวัย (วันที่ 11 มีนาคม - วันที่ 5 เมษายน 2567 รวม 20 วัน)
จ.11 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
จ.11 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. ชำระเงินลงทะเบียน และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1
ศ.15
ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 1 ที่งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
จ.18 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร. ชำระเงินลงทะเบียน และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
ศ.22
ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ที่งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
เดือนเมษายน 2567
จ.15 - ศ.19 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 1
จ.22 - ศ.26 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 2
จ.29 เม.ย. - ศ.3 พ.ค. เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 3
เดือนพฤษภาคม 2567
จ.29 เม.ย. - ศ.3 พ.ค. เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 3
จ.6 - ศ.10 เรียนภาคฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐานสัปดาห์ที่ 4
อา.12
-รับแฟ้มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566
-ประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2567
จ.13 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567
***ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.2 KB