พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

            เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โรงเรียนจึงได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้

1.      พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของชาติ

2.      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

3.      พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  โดยเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

4.      พัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)

5.      พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา  สื่อ  แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

6.      พัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย

7.      สร้างเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.      พัฒนาครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

9.      พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล

10.  สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน  โรงเรียน  ศิษย์เก่าและชุมชน

 

เป้าหมาย

            ในการดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวข้างต้นนั้น  โรงเรียนได้กำหนด สภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน   หรือ เป้าหมาย   คือ

ด้านวิชาการ/คุณภาพนักเรียน

1.      มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ

2.      ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ร้อยละ  70  และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ร้อยละ  65  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ   อยู่ในระดับ 3-4

3.      ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

4.      ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีสุนทรียภาพ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5.      ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.      ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถใช้ภาษาไทย  ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.      ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.      ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านบุคลากร

9.      บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10.  บุคลากร มีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา

11.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพ  และสามารถตรวจสอบได้

12.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.  โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างบ้าน  โรงเรียน  ศิษย์เก่า  และชุมชน  โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

14.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา

15.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างพอเพียงและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (สวนผักบนอาคาร 3  สวนสมุนไพร  สวนครัว)