วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

         คณะบริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์อันเป็นพันธกิจหลักเพื่อบรรลุผลแห่งความสำเร็จของโรงเรียน คือดำรงไว้ซึ่งการสร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ยังคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีชีวิตงดงามในส่วนตนและสังคม พร้อมถึงคุณสมบัติของการศึกษายังความเจริญให้ประเทศชาติบ้านเมือง                                               

        โรงเรียนสีตบุตรบำรุงมุ่งพัฒนาการศึกษา ทั้งความรู้ทั่วไปตามหลักสูตร เน้นหนักทางภาษาไทย จีน อังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งเสริมด้านจริยธรรม กิริยามารยาท เพื่อให้นักเรียนมีมโนสำนึก เป็นรากฐานของชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง รวมถึงวินัยในการรักษาสภาวะแวดล้อม อันจะเป็นคุณอนันต์ในอนาคตของชาติ

        The School Management foresaw how important to build student to be quality person with ability & moral able to achieve beautiful future and be part of contributing good deed to our beloved country. Therefor "Vision of Obligation" has been stipulated with strong determination as follows.

         The school emphasizes on edcation along being mindful of ethical behavior under term of government program, developing by new technology and specialist on second of third languages such as Mandarin & English and proper Thai.  Together go on with environment awareness discipline and most all philosophy of sufficiency.

2560-2563学年时代中学办学宗旨
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนปี 2560-2563

 

时代中学旨在培养高素质人才。  教导学生热爱祖国;
培养学生汉语及英语的交流能力;灌输先进科学知识;
养成爱护环境与自然能源的习惯;坚持自给自足的人生理念。
 
                โรงเรียนสีตบุตรบำรุง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข พัฒนาการเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาษาจีน  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชิวิต校训
ปรัชญา

 

注重品德,遵守纪律、寻求知识

เน้นคุณธรรม       นำวินัย        ใฝ่ในความรู้